online adoptie formulier adoptie voorwaarden

 

Als je overweegt te adopteren vul dan ons adoptie formulier in. Gebruik de knop hierboven of aan het eind van de pagina.

Informatie ingevolge artikelen 12 en 13 van EU-verordening 2016/679 (AVG)

Ingevolge artikelen 12 en 13 van EU-verordening 2016/679 (AVG), met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan SalukiHope met deze vragenlijst in het bezit zal komen, informeren wij u over het volgende:

  1. Gegevensbeheerder.

De verwerkingsverantoordelijkheid is SalukiHope gevestigd in Geleen, mail: info@SalukiHope.eu

  1. Doeleinden en methoden van gegevensverwerking.

De behandeling is gericht op het verzamelen en analyseren van gegevens uit deze vragenlijst, alsmede het geven van executies aan u en voor andere verenigingsdoeleinden. De behandeling kan worden uitgevoerd met of zonder behulp van elektronische of geautomatiseerde hulpmiddelen en wordt uitgevoerd door de eigenaar, door de beheerders en/of door de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling.

  1. Verstrekking van gegevens en eventuele weigering daarvan.

Het verstrekken van bovenstaande persoonsgegevens is strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten. Elke weigering van de belanghebbende om in bovenstaand geval persoonsgegevens te verstrekken, maakt het onmogelijk om bovenstaande activiteiten uit te voeren.

  1. Communicatie en verspreiding van gegevens.

Persoonsgegevens kunnen ter kennis komen van degenen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking en kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden meegedeeld aan vrijwilligers, externe medewerkers en, in het algemeen, aan al die publieke en private subjecten aan wie de communicatie noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de bovengenoemde doeleinden. Gegevensverwerking zal ook plaatsvinden voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de huidige antiwitwaswetgeving, indien verenigbaar. Persoonsgegevens zijn niet openbaar te maken.

  1. Rechten van de belanghebbende.

Conform de artikelen 15 (Recht op toegang), 16 (Recht op rectificatie), 17 (Recht op annulering), 18 (Recht op beperking van behandeling), 20 (Recht op gegevensoverdraagbaarheid) en 21 (Recht op bezwaar) van EU-verordening 2016 / 679, kan de belanghebbende te allen tijde toegang vragen tot persoonlijke gegevens en de rectificatie of annulering ervan of de beperking van de behandeling die hem aangaan of zich verzetten

aan hun behandeling, naast het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door schriftelijke communicatie door te sturen naar de gegevensbeheerder. De belanghebbende kan ook een klacht indienen bij de Toezichthoudende Autoriteit van de staat waar hij woont of werkt.

  1. Toestemming voor de verwerking van gegevens

Overeenkomstig art. 6, par. 1, verlicht. a) van de EU Reg.n. 2016/679 (de zogenaamde AVG), door de handtekening onderaan deze formulieren te plaatsen, geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens in het kader van de hierboven genoemde doeleinden en methoden, voor zover uw toestemming vereist is door wet. Ik geef met name toestemming voor het verkrijgen van persoonlijke gegevens; het doorgeven van gegevens aan derden zoals aangegeven in deze verklaring. Deze toestemming is geldig tot schriftelijke herroeping per aangetekende post met ontvangstbevestiging.

 

online adotion form adoption conditions

 

If you are considering adoption,  use our adoption form. Use the button at the end of the page.

Information pursuant to Articles 12 and 13 of EU Regulation 2016/679 (AVG)

Pursuant to Articles 12 and 13 of EU Regulation 2016/679 (AVG), regarding the personal data of which SalukiHope will come into possession with this questionnaire, we inform you of the following:

Data controller.

The processing controller is SalukiHope based in Geleen, mail: SaukiHope@iniejas.shop 

Purposes and methods of data processing.

The treatment aims at collecting and analysing data from this questionnaire, as well as giving executions to you and for other association purposes. The treatment may be carried out with or without the use of electronic or automated tools and is carried out by the owner, by the administrators and/or by the persons responsible for the treatment.

Provision of data and possible refusal thereof.

The provision of the above personal data is strictly necessary for carrying out the above activities. Any refusal by the interested party to provide personal data in the above case will make it impossible to carry out the above activities.

Communication and dissemination of data.

Personal data may come to the knowledge of those responsible for processing and may be communicated for the above purposes to volunteers, external collaborators and, in general, to all those public and private subjects to whom communication is necessary for the proper performance of the above purposes. Data processing will also take place for the purposes set out in current anti-money laundering legislation, where compatible. Personal data will not be subject to public disclosure.

Rights of the interested party.

In accordance with Articles 15 (Right to access), 16 (Right to rectification), 17 (Right to cancellation), 18 (Right to restriction of treatment), 20 (Right to data portability) and 21 (Right to object) of EU Regulation 2016 / 679, the interested party may at any time request access to personal data and their rectification or cancellation or restriction of treatment that concern or oppose

to their treatment, in addition to the right to data portability, by forwarding written communication to the data controller. The interested party may also lodge a complaint with the Supervisory Authority of the state where he lives or works.

Consent to data processing

In accordance with art. 6, par. 1, lit. a) of EU Reg.n. 2016/679 (the so-called AVG), by signing at the bottom of these forms, you consent to the processing of data in the context of the purposes and methods mentioned above, insofar as your consent is required by law. In particular, I consent to the acquisition of personal data; the transmission of data to third parties as indicated in this statement. This consent is valid until written revocation by registered mail with acknowledgement of receipt.
*** Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) ***