De Saluki

“Men denkt dat de Saluki de eerste gedomesticeerde hond ter wereld is, zo oud als de vroegst bekende beschaving. Ze worden ook wel “levende antiquiteiten” genoemd.
Saluki’s zijn een oud ras afkomstig uit de Vruchtbare Halve Maan in de gebieden Mesopotamië en Sumerië die het leven hebben gedeeld van vele volkeren over de hele wereld, waaronder de farao’s van het oude Egypte, de keizer van China, Perzische edelen, Engelse adel en de nederige huizen van mensen over de hele wereld die ze herkennen om hun intelligentie, snelheid en schoonheid. Saluki’s staan soms bekend als de Royal Hound of de windhond vanwege hun grote snelheid en uithoudingsvermogen. De Saluki komt voor op Egyptische graven van 2100 v. Chr. en recentere opgravingen van het nog oudere Sumerische rijk, geschat op 7000-6000 v. Chr. hebben houtsnijwerk opgeleverd met duidelijke gelijkenis met de Saluki. Gebruikt om wild zoals konijnen en gazellen te achtervolgen, te vangen en te doden, behoren zij tot de “Sighthound” groep van honden, die honden die jagen met hun ogen in plaats van met hun neus. Gebouwd voor snelheid, is de windhond in staat om het wild te verschalken. Saluki’s zouden de voorouders zijn van de huidige windhond (ze werden ooit Perzische windhonden genoemd). Toen de Romeinen Egypte veroverden brachten zij Saluki’s mee naar Rome en kruisten ze met andere rassen om de basis te vormen voor de moderne greyhounds. Salukis waren bekend in het hele Midden-Oosten en Azië, als jachthond van de Egyptische farao’s, metgezel van de keizer van China en Perzische heersers. Er is gezegd dat wanneer men in de Bijbel verwijzingen ziet naar “hond” in een positief licht, het verwijst naar de Saluki.

Zo groot was de achting voor de Saluki dat zijn lichaam vaak samen met de lichamen van de farao’s zelf werd gemummificeerd. Saluki’s verschenen pas in het midden van de 18e eeuw in West-Europa, toen Florence Amherst een paar naar Engeland bracht, maar ze werden daar pas rond de eeuwwisseling gefokt. De Amerikaanse Kennel Club erkende het ras in de V.S. in 1927. Vandaag de dag zijn de Saluki’s geen bekend ras, maar er zijn toegewijde liefhebbers in vele delen van de wereld die het ras levendig houden, en zo trouw mogelijk aan zijn oorspronkelijke vorm en doel.

De Saluki varieert in hoogte van 58-71cm, en weegt 16-29 kilo. Ze zijn er in vele kleuren-crème, goud, black and tan, rood, grizzles van verschillende tinten (silver grizzle, deer grizzle, ivory grizzle), tricolor (zwart, tan en wit), en parti-kleuren van verschillende tinten. Er is ook een keuze van vacht, hetzij bevederd met lang, zijdeachtig haar op de oren en de staart; of de genetisch dominante gladde variëteit. Ze hebben amandelvormige, verziende ogen; een elegante lange snuit; een lange hals, slanke taille en een slanke lichaamsbouw, gemaakt om te rennen. Qua karakter toont de Saluki een grote gehechtheid aan zijn mensen. Hij is aanhankelijk zonder demonstratief te zijn, een goede waakhond maar meestal niet agressief.

TEMPERAMENT

De Saluki is een intelligente, intuïtieve, gevoelige jachthond die bekend staat om zijn afstandelijkheid ten opzichte van vreemden en zijn vermogen om zich volledig aan zijn menselijke metgezellen te hechten. Hij kan verlegen zijn. Voor degenen onder ons die door hen zijn geboeid, is er eenvoudig geen andere hond. Saluki’s zijn vrije geesten en kunnen niet goed tegen een ruwe behandeling. Ze verdienen beter en dat weten ze. Wanneer Saluki en mens een goede match zijn, is de relatie bijna magisch. Ze lezen praktisch je gedachten. Ze kennen je stemmingen, ze troosten je als je problemen hebt en ze vieren met je mee als je in een vreugdevolle toestand bent. Ze houden ervan dicht bij hun mensen te zijn en vinden het subliem om met je te knuffelen in bed of op de sofa.

De Saluki kan nooit te veel geaaid worden, hoewel zijn verre blik de indruk kan wekken dat het hem allemaal nogal verveelt. Op het ogenblik dat je stopt, zal je echter snel een vochtige neus vinden die je aanspoort om verder te gaan. De Saluki kan een clown zijn (hij draagt de rand van je nieuwe hoed om zijn nek terwijl de kroon rond hem kapotgekauwd op de grond ligt). De Saluki wordt niet vaak gezien als een goede beschermer, maar hij kan het zijn en hij zal de zijnen beschermen.

Het enige dat met zekerheid over Saluki’s kan worden gezegd, is dat ze altijd verrassend zijn, nooit saai. Ze dagen de menselijke intelligentie uit en overtreffen die vaak. Mensen die niet echt met hun Saluki’s in een gezinssituatie leven, weten niet wat ze missen. De Saluki is als kaviaar, een verworven smaak die wordt genoten door kenners. Elk dier is uniek anders. Saluki’s zijn vergeleken met aardappel chips, het is moeilijk om te stoppen bij één.

Saluki’s in Qatar

Saluki zijn prachtige honden,  en een van de orginele oeroude hondenrassen. Maar in Qatar worden honden heel slechts behandeld. Heel vaak worden ze mishandeld en misbruikt. Ze worden regelmatig geschopt met ernstige verwondingen, gebroken poten enz. tot gevolg en ze worden ook seksueel misbruikt. Dit gebeurt in alle rangen en standen in het land. 

Ze worden achter auto’s gebonden en door de straat gesleurd. Ze worden gevonden met een minimale bewegings ruimte, strak vastgebonden of in te kleine kooien enz. enz…In het beste geval worden de honden gewoon op straat gedumpt. Maar dat is in het klimaat van Qatar, met de enorme hitte overdag en de koude in de nacht geen doen.

 

Naast de honger is ook de droogte garantie voor een moeilijke overlevingskansen. Ook worden saluki’s midden in de woestijn gedumpt om ze langzaam dood te laten gaan. Hiernaast worden veel saluki’s van de straat geplukt om gedood te worden of er wordt op straat op ze geschoten. De komende wereldkampioenschappen voetbal maakt dat deze jacht op zwerf honden alleen maar intensiever en vooral brutaler is geworden.

 

De foto’s laten zien in welke erbarmelijke toestanden ze proberen te overleven, bedekt met teken worden ze ziek. Ze zijn niet gesteriliseerd of gecastreerd en hebben daarom vaak pups. Kortom ze hebben hulp nodig. en gelukkig zijn er daar mensen die proberen te helpen en  de Saluki’s op te vangen. Wij ondersteunen hen en zoeken voor deze hondjes een Gouden mandje. Het zijn bijzonder dankbare, niet agressieve en plezierige honden die het verdienen nog een goed leven te hebben.

 

The Saluki

“The Saluki is thought to be the world’s first domesticated dog, as old as the earliest known civilisation. They are also called “living antiquities”.
Salukis are an ancient breed originating from the Fertile Crescent in the regions of Mesopotamia and Sumeria that have shared the lives of many peoples around the world, including the pharaohs of ancient Egypt, the emperor of China, Persian nobles, English nobility and the humble homes of people around the world who recognise them for their intelligence, speed and beauty. Salukis are sometimes known as the Royal Hound or greyhound because of their great speed and stamina. The Saluki appears on Egyptian tombs of 2100 BC and more recent excavations of the even older Sumerian empire, estimated at 7000-6000 BC, have revealed carvings with obvious resemblance to the Saluki. Used to chase, catch and kill game such as rabbits and gazelles, they belong to the “Sighthound” group of dogs, those dogs that hunt with their eyes rather than their noses. Built for speed, the sighthound is capable of outsmarting game. Salukis are said to be the ancestors of today’s greyhound (they were once called Persian greyhounds). When the Romans conquered Egypt, they brought Salukis to Rome and crossed them with other breeds to form the basis for modern greyhounds. Salukis were known throughout the Middle East and Asia, as hunting dogs of the Egyptian pharaohs, companions of the emperor of China and Persian rulers. It has been said that when one sees references in the Bible to “dog” in a positive light, it refers to the Saluki.

So great was the regard for the Saluki that its body was often mummified along with the bodies of the pharaohs themselves. Salukis did not appear in Western Europe until the mid-18th century, when Florence Amherst brought a pair to England, but they were not bred there until the turn of the century. The American Kennel Club recognised the breed in the US in 1927. Today, Salukis are not a well-known breed, but there are dedicated fanciers in many parts of the world who keep the breed alive, and as faithful as possible to its original form and purpose.

The Saluki ranges in height from 58-71cm, and weighs 16-29kg. They come in many colours-cream, gold, black and tan, red, grizzles of various shades (silver grizzle, deer grizzle, ivory grizzle), tricolour (black, tan and white), and parti-colours of various shades. There is also a choice of fur, either feathered with long, silky hair on the ears and tail; or the genetically dominant smooth variety. They have almond-shaped, far-sighted eyes; an elegant long muzzle; a long neck, slender waist and a slender build, made for running. In terms of character, the Saluki shows great attachment to its people. He is affectionate without being demonstrative, a good watchdog but usually not aggressive.

TEMPERAMENT

The Saluki is an intelligent, intuitive, sensitive hunting dog known for its aloofness towards strangers and its ability to become completely attached to its human companions. He can be shy. For those of us who are captivated by them, there is simply no other dog. Salukis are free spirits and do not take well to rough treatment. They deserve better and they know it. When Saluki and human are a good match, the relationship is almost magical. They practically read your thoughts. They know your moods, they comfort you when you have problems and they celebrate with you when you are in a joyful state. They love to be close to their humans and find it sublime to cuddle with you in bed or on the sofa.

The Saluki can never be petted too much, although his distant gaze may give the impression that he is rather bored of it all. The moment you stop, however, you will soon find a moist nose urging you to continue. The Saluki can be a clown (he wears the brim of your new hat around his neck while the crown around him lies chewed to pieces on the ground). The Saluki is not often seen as a good protector, but he can be and he will protect his own.

The one thing that can be said with certainty about Salukis is that they are always surprising, never boring. They challenge and often surpass human intelligence. People who do not actually live with their Salukis in a family setting do not know what they are missing. The Saluki is like caviar, an acquired taste enjoyed by connoisseurs. Each animal is uniquely different. Salukis have been compared to crisps, it is hard to stop at one.

Salukis in Qatar

Saluki are beautiful dogs, and one of the original ancient dog breeds. But in Qatar, dogs are treated very badly. Very often they are mistreated and abused. They are regularly kicked resulting in serious injuries, broken legs etc, and they are also sexually abused. This happens in all walks of life in the country.

They are tied behind cars and dragged through the streets. They are found with minimal room to move, tied tightly or in cages that are too small etc etc…In the best case scenario, the dogs are simply dumped on the streets. But in Qatar’s climate, with the immense heat during the day and cold at night, that is no do.

Besides hunger, drought also guarantees difficult survival. Salukis are also dumped in the middle of the desert to slowly die. Besides this, many salukis are picked from the streets to be killed or they are shot at in the streets. The upcoming World Cup means that this hunting of stray dogs has only intensified and, above all, become more brutal.

The pictures show the wretched conditions they try to survive in, covered in ticks they get sick. They are not spayed or neutered and therefore often have puppies. In short, they need help. and fortunately, there are people there who are trying to help and take in the Salukis. We support them and look for a golden basket for these little dogs. They are extremely grateful, non-aggressive and pleasant dogs who deserve to have another good life.